قالیباف: تعاون نماد سازمان‌دهی مردم در اقتصاد کشور است