قالیباف: خود را برای هرگونه زلزله احتمالی آماده کنیم