لزوم توجه ویژه به استان‌های کمتربرخوردار در توزیع امکانات