لیگ آزادگان به ایستگاه پایانی رسید| صف آرایی شمس آذر قزوین مقابل آرمان گهر سیرجان