مجلس بر مصوبه قبلی خود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصرار ورزید