مجلس در تراز انقلاب اسلامی درگرو مشارکت حداکثری است