مخبر: عزم دولت برای خودکفایی در کاغذ و نوشت‌افزار داخلی جدی است