مدیرعامل برق سمنان: همچنان در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنید