مدیریت مرز چذابه در ایام اربعین به اصفهان واگذار شد