مقاومت فلسطین بعد از پاسخ به تل‌آویو: روزهای سیاهی در انتظار اشغالگران است