موانع پیش‌روی عدلیه برای پادرمیانی بین تولیدکنندگان و بانک ها