نخستین گرامیداشت پروفسور سیداصغر محمودآبادی برگزار شد