ورزشگاه تختی آبادان به اولین بازی نفت در خانه می‌رسد