پویش دنیای بدون تاریکی دنیای بدون آمریکا در ایلام برگزار می‌شود