چهره دشمنان نظام در حادثه تروریستی کرمان برای مردم بیشتر نمایان شد