کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی در نسل کشی، قابل تطهیر نیست