کربلا آموخت در برابر زیاده خواهی مزدوران تسلیم نشویم