گروسی: موضوع حقوق بشر ایران در حوزه وظایف آژانس نیست