یک بی‌تدبیری دیگر و قطع فیبر نوری در باشت در یک روز حساس