اجرای سند تحول و تعالی اولویت دادگستری کردستان است