توزیع ۹۸ تن گوشت منجمد گوساله تنظیم بازار در خراسان جنوبی از فردا