جزییات سند نقشه راه تهاتر بین ایران و کوبا بررسی شد