زلفی‌گل: اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت‌های دانشگاه علم و فناوری مازندران اختصاص می‌یابد