سهم نویسندگان از گردش مالی صنعت نشر/ 800 میلیارد تومان برای 100 هزار نفر!