شکست آزمایش پرهزینه ایلان ماسک/ بزرگترین موشک جهان در نیمه راه منفجر شد