فارس من| مطالبه مردم بابت بررسی تخلفات در فروش و واگذاری خودرو به برخی دستگاه ها