11 درصد جمعیت کردستان سالمند هستند/نظام مسائل سالمندان در کردستان مشخص شود